Algemene voorwaarden

 1. Toepassing : De uitvoering en betaling van al onze leveringen en al onze prestaties zijn aan deze algemene voorwaarden onderworpen. Geen enkele afwijking van deze algemene voorwaarden kan worden toegestaan, tenzij deze afwijking uitdrukkelijk schriftelijk voorzien is in de bijzondere voorwaarden of indien deze afwijking blijkt uit een geschreven document uitgaande van de directie van onze firma.
 2. Afspraken : Afwijkingen van deze algemene voorwaarden of toezeggingen gedaan door eender wie, zijn pas tegenstelbaar aan Groep DS cv indien ze uitdrukkelijk schriftelijk worden bevestigd door de directie van onze firma.
 3. Leverings-en uitvoeringstermijnen: leverings- en uitvoeringstermijnen zijn steeds als louter informatief opgegeven en worden behouden in de mate van het mogelijke, doch zonder verplichting in hoofde van de Groep DS cv. De vertraging bij de uitvoering kan de Groep DS cv in geen geval verplichten tot betaling van een vergoeding van gelijk welke aard. De vertraging kan evenmin ingeroepen worden als reden tot ontbinding van de overeenkomst.
 4. Levering en aanvaarding: Indien de overeenkomst een verkoopsovereenkomst betreft dienen opmerkingen m.b.t. de levering binnen de 48 uren na aftekening leveringsbon te worden meegedeeld aan de verkoper in een aangetekende brief. Indien de overeenkomst een aannemingsovereenkomst is , hetzij een aanneming van een project dan wel een aanneming tegen een vaste prijs, dan wel of het gewoon gaat om regiewerken, zijnde het louter ter beschikking stellen van werknemers, hetzij anderszins wordt de opdrachtgever geacht de werken te hebben aanvaard, indien binnen de 48 uren na aftekening van het servicerapport en/of bestelbon en/of factuur per aangetekende brief geen bezwaren heeft meegedeeld aan de verkoper m.b.t. de uitgevoerde werken.
 5. Verhaal: De koper resp. opdrachtgever doet uitdrukkelijk afstand van verhaal t.o.v. de Groep DS cv voor alle risico’s die buiten de door Groep DS cv afgesloten verzekeringspolissen vallen dit zowel voor materiële schade, lichamelijke schade, gevolgschade, bedrijfsschade, zuivere onstoffelijke schade en onstoffelijke schade rechtstreeks of onrechtstreeks, ongeacht de oorzaak of de aard van de schade, zelfs indien deze schade ontstaan is ingevolge een zware fout van de Groep DS cv. De koper resp. de opdrachtgever, doet bovendien uitdrukkelijk afstand van verhaal t.a.v. de Groep DS cv voor het gedeelte van alle schadebedragen welke door Groep DS cv afgesloten verzekeringspolissen overschrijden. De koper resp. opdrachtgever verklaart van de verzekeringspolissen afgesloten door de Groep DS cv op de hoogte zijn. Op eerste verzoek wordt hem hiervan een kopie bezorgd.
 6. Vrijwaringsplicht: De koper resp. opdrachtgever vrijwaart de Groep DS cv voor elke mogelijke vordering van derden ingesteld tegen Groep DS cv ingevolge schade geleden door derden, ongeacht de aard of de oorzaak van de schade, zelfs indien deze schade aan derden ontstaan is ingevolge een zware fout van de Groep DS cv.
 7. Machinebreuk: De aansprakelijkheid van de Groep DS cv voor de gebreken ingevolge de herstellingen, onderhoud, wijziging, restauratie of enig ander gelijkaardig werk aan enig toevertrouwd voorwerp of hierdoor veroorzaakte schade en met inbegrip van de gevolgschade is altijd beperkt tot maximum 25.000 euro ( Vijfentwintigduizend Euro ) zelfs indien de schade ontstaan is ingevolge een zware fout van de Groep DS cv. Groep DS cv kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade ingevolge verkeerd of ondoelmatig gebruik van geleverde werken door de koper resp. opdrachtgever.
 8. Technische werken: Technische werken, ontwerpen en/of programma's gemaakt door Groep DS cv mogen door de koper resp. opdrachtgever, niet doorgegeven worden aan derden. Groep DS cv kan nooit aansprakelijk gesteld worden bij het gebruik van deze werken, ontwerpen of programm's door de medecontractant of door derden.
 9. Betaling: Onze facturen zijn contant betaalbaar. Bij gebreke van betaling binnen de 30 dagen is vanaf de vervaldag zonder ingebrekestelling een verwijlsinterest op het onbetaalde factuurbedrag verschuldigd tegen de referentie-interestvoet vermeerderd met zeven procentpunten en afgerond tot het hogere halve procentpunt zoals bepaald door de minster van Financiën overeenkomstig art.5 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand in handelstransacties met een minimum van 10%. Bovendien is eveneens van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding van 10% van het nog verschuldigde factuurbedrag verschuldigd met een minimum van € 50,00 onverminderd het recht van Groep DS cv om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade. Bij laattijdige betaling van een factuur zullen andere nog niet-vervallen schuldvorderingen op de klant van rechtswege en zonder voorafgaande in gebreke stelling opeisbaar worden. Alle kosten van invordering zijn ten laste van de debiteur. Bij niet-betaling op de vervaldag, behouden wij ons het keuzerecht voor om ofwel de uitvoering van onze eigen verbintenissen zonder voorafgaande ingebrekestelling op te schorten ofwel om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst, te ontbinden voor het geheel of het nog uit te voeren gedeelte. De klant zal per aangetekend schrijven in kennis worden gesteld van de door ons gemaakte keuze.
 10. Eigendomsvoorbehoud: Indien de overeenkomst een koopovereenkomst betreft, blijven de geleverde goederen onze eigendom totdat ze volledig betaalbaar zijn. De eigendom wordt derhalve slechts aan de koper overgedragen op het ogenblik van volledige betaling. ( opschorting eigendomsoverdracht tot volledige betaling ). Tussen partijen is bovendien uitdrukkelijk overeengekomen dat de koopovereenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling zal ontbonden zijn bij gebreke aan betaling op vervaldag. De koper zal alsdan verplicht zijn het gekochte goed terug te geven en zal bovendien een schadevergoeding wegens geleden verlies en gederfde winst van 35% van de koopsom verschuldigd zijn. De verkoper heeft evenwel steeds het recht er de voorkeur aan te geven de uitvoering van de koop te eisen. Niettegenstaande het eigendomsvoorbehoud zal bij levering het risico steeds overgaan op de koper.
 11. Annulatie: Indien de koper resp. opdrachtgever een overeenkomst eenzijdig annuleert, zal door hem een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 35% van de prijs van de overeenkomst en zulks wegens het geleden verlies en gederfde winst. De Groep DS cv behoudt zich nochtans het recht voor om de volledige overeenkomst uit te voeren en betaling ervan te eisen.
 12. Afwerving: Elke overeenkomst met Groep DS cv komt tot stand onder de wezenlijke verbintenis van de klant, zonder dewelke de Groep DS cv de overeenkomst niet zou aangegaan zijn, dat de klant rechtstreeks of onrechtstreeks:
   
  • Personen die ten tijde van de overeenkomst of gedurende 6 maanden na beëindiging ervan als afnemer, leverancier, onderaannemer of anderszins als een zakenrelatie van de Groep DS cv kunnen beschouwd worden, er niet toe zal aanzetten hun band met de Groep DS cv te beëindigen, terug te schroeven, de voorwaarden ervan in nadelige zin te wijzigen of zich op enige andere manier te mengen in de relatie van de Groep DS cv met haar afnemers, leveranciers, onderaannemers of andere zakenrelaties.
  • Personeel, interimarissen en onderaannemers van de Groep DS cv er gedurende de duur van de overeenkomst en gedurende 6 maanden volgend op beëindiging van de overeenkomst niet toe zal aanzetten noch zal trachten ertoe aan te zetten hun band met de Groep DS cv te beëindigen.
  • Gedurende de duur van de overeenkomst en gedurende 6 maanden volgend op haar beëindiging op geen enkele manier zal tussenkomen in de relatie tussen de Groep DS cv en haar personeel.
  • Zich ervan zal onthouden personen, die werkzaamheden verrichten of verricht hebben voor de Groep DS cv werk aan te bieden of te werk te stellen, ongeacht de aard van de tewerkstelling (als werknemer, interimaris, zelfstandig medewerker, adviseur of in welke andere hoedanigheid ook ) en ongeacht of dit rechtstreeks of onrechtstreeks gebeurt en zulks tot 6 maanden verstreken zijn sinds de contractuele relatie van deze personen met de Groep DS cv beëindigd is.
  • Zich ervan zal onthouden personen, die tijdens de duur van de overeenkomst of gedurende 6 maanden na beëindiging ervan als bestuurder, zaakvoerder, partner, vaste vertegenwoordiger, aandeelhouder, adviseur of madataris van de Groep DS cv bij de werking van de laatste betrokken waren, ertoe aan te zetten of te trachten ertoe aan te zetten hun band met de vennootschap te beëindigen of op enige andere manier tussen te komen in de relatie van de Groep DS cv met deze personen of bepaalden onder hen.

  De voormelde verbintenissen zijn geografisch beperkt tot het grondgebied van de Benelux. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de klant bij elke inbreuk op één der voormelde bepalingen van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd is aan de Groep DS cv van 50.000,00 EUR. Partijen zijn het er over eens dat de potentiële schade van de Groep DS cv ingeval van overtreding voor voormelde bepalingen of één ervan minstens dit bedrag beloopt, onder meer rekening houdende met de kosten voor rekrutering en opleiding van personeel en andere medewerkers en met het businessmodel van de Groep DS cv.
 13. Gezag, leiding en toezicht: Onderscheid in opdrachten: Indien de Groep DS cv een aannemingsovereenkomst afsluit, zij het de aanneming van een project dan wel een aanneming tegen vaste prijs, dan gaat het in essentie om de uitbesteding van taken onder de verantwoordelijkheid van de Groep DS cv , wat impliceert dat de werknemers opereren onder de leiding van een verantwoordelijke van Groep DS cv. De opdrachtgever van zijn kant verbindt zich ertoe de volledige professionele en organisatorische onafhankelijkheid te respecteren van Groep DS cv. In die gevallen is eventuele aansprakelijkheid van Groep DS cv van toepassing in geval van fouten, weliswaar met inachtname van de hogervermelde beperkingen. In alle gevallen van regiewerk gaat het slechts om een tijdelijke ter beschikking stelling van werkkrachten waarbij de opdrachtgever zelf de instructies geeft wat betreft de uitvoering van het werk en derhalve de volledige verantwoordelijkheid blijft dragen over de uitvoering ervan.
  Aangezien het in dat geval ook niet gaat over een terbeschikkingstelling in de zin van artikel 31 van de wet van 24/7/87 aangezien de opdrachten aan uitvoerder worden verstrekt, is er ook voor de klant geen bijkomende verplichting na te leven.
  Indien in tegenstelling met hogervermelde afspraak, toch rechtstreeks gezag en leiding wordt uitgeoefend dan verplicht de wet dat de instructies die door de klant worden gegeven aan de werknemers van Groep DS cv gedetailleerd in een geschreven overeenkomst tussen de klant en Groep DS cv moeten vastgelegd zijn en dienen nageleefd te worden. Bovendien is de klant gehouden om de ondernemingsraad, dan wel comité of syndicale afvaardiging daarvan op de hoogte te brengen.
  Indien de klant nalaat om zich te houden aan die bepalingen en de werknemer daardoor in dienst te zijn bij de klant, dan zal dit in hoofde van de klant aanzien worden als een vorm van afwerving cfr de algemene voorwaarden en m.a.w. zal dit aanleiding kunnen geven tot de daarin vermelde forfaitaire schadevergoeding aan Groep DS cv.
 14. Bevoegdheid: Op de overeenkomsten afgesloten door de Groep DS cv is de Belgische Wetgeving van toepassing. In geval van betwisting zijn uitsluitend bevoegd de Rechtbanken van het rechtsgebied Kortrijk.

AANVULLENDE VOORWAARDEN VOOR REGIE-OPDRACHTEN :

 1. Toepassing. Onverminderd toepassing van de algemene voorwaarden van Groep DS cv zijn volgende bijzondere aanvullende voorwaarden van toepassing voor regie-opdrachten.
 2. Bestelbon en orderbevestiging. Elke door de opdrachtgever ondertekende offerte is voor de opdrachtgever bindend. De algemene voorwaarden, de aanvullende voorwaarden voor regie-opdrachten en de offerte vormen één geheel en worden geacht door de opdrachtgever te zijn aanvaard.
 3. Uitsluiting voorwaarden opdrachtgever. De algemene en bijzondere voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk uitgesloten. Ondertekening namens Groep DS cv van een contract of enig ander document houdt geen aanvaarding in van bedingen die strijdig zijn met de algemene voorwaarden en/of afwijkingen op deze algemene voorwaarden van de opdrachtgever.
 4. Onderaanneming. Groep DS cv kan voor de uitvoering van haar verbintenissen steeds beroep doen op onderaannemers.
 5. Servicerapporten. Tenzij de opdrachtgever binnen een week na ontvangst van het servicerapport of factuur van prestaties schriftelijk van het tegendeel doet blijken, wordt dit geacht door hem te zijn goedgekeurd.
 6. Bewijs van overeenkomst. De uitvoering van een werk of meerwerk zonder onverwijld protest van de opdrachtgever geldt als bewijs van het bestaan van een overeenkomst tot uitvoering van die opdracht in regie.
 7. Overmacht. In geval van overmacht heeft Groep DS cv het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid die de nakoming van de overeenkomst verhindert en die niet aan Groep DS cv toerekenbaar is, zoals o.m. volgende niet-limitatief opgesomde omstandigheden : oorlog, oproer, brand, werkstaking, bedrijfsbezetting, lock-out, weersomstandigheden, vervoersstremmingen, tekortkomingen van de toeleveranciers en alle overige door Groep DS cv niet gekende of niet voorzienbare omstandigheden.
 8. Dagtarief. Indien een dagtarief werd afgeproken, wordt deze omgerekend naar een uurtarief voor de eigenlijke facturatie. Het dagtarief wordt door 8 gedeeld om tot het uurtarief te komen. Alle bepalingen in deze voorwaarden gaan uit van een uurtarief.
 9. Uurtarief. Het voorgestelde uurtarief is geldig voor werkzaamheden op werkdagen tussen 07.00 en 18.00 u. en geldt als basis voor eventuele toeslagen. Een werkdag omvat 8 uren op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. Een werkdag omvat 6 uren op vrijdag. Een werkweek omvat 38 uren. Overuren (> 8 uren/dag op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag en > 6 uren op vrijdag, en > 38 uren/week) krijgen een toeslag van 50% op het dan geldend uurtarief. Het uurtarief wordt aangerekend van op het moment dat de technici van de Groep DS cv vertrekken op de uitbatingszetel, tot zij weer aankomen op de uitbatingszetel.
 10. Geldigheid van de tarieven. De tarieven (uurtarief en verplaatsingsvergoeding) zijn vast voor de duur van de opdracht, doch zullen na schriftelijke aankondiging herzien worden indien volgende bijzondere omstandigheden zich zullen voordoen : aanpassing van het indexcijfer en/of verrekeningen van de conventionele loonsverhogingen zoals bepaald in de CAO’s van Paritair Comité 200. Stijging van de brandstofprijzen.
 11. Toeslagen. Prestaties vóór 07.00 u of na 18.00 u zijn onderworpen aan een toeslag van 50,00%, met uitzondering van werkzaamheden bij ploegenarbeid, waarvoor afzonderlijke toeslagen gelden. Een toeslag van 6,00% voor ploegenarbeid tussen 06.00 en 14.00 u. Een toeslag van 12,00% voor ploegenarbeid tussen 14.00 en 22.00 u. Een toeslag van 25,00% voor ploegenarbeid tussen 22.00 en 06.00 u.
 12. Lunchpauze. Er is geen vergoeding verschuldigd voor een lunchpauze tijdens een gewone werkdag, met uitzondering van werkzaamheden bij ploegenarbeid, waarbij een half uur zal worden aangerekend.
 13. Werken tijdens het weekend en feestdagen. Er zal een toeslag van 50,00% verschuldigd zijn voor prestaties op zaterdag. Voor zon- en feestdagen bedraagt de toeslag 100,00%. Onder zaterdag wordt verstaan de periode van vrijdagavond 22.00 tot zaterdagavond 22.00 u. Onder zondag wordt verstaan de periode van zaterdagavond 22.00 tot zondagavond 22.00 u.
 14. Meerprestaties. Prestaties die de daggrens van 8 u overschrijden worden aangerekend met een minimum van 15 minuten.
 15. Dringende interventie. Een hoogdringendheidstoeslag per oproep van 250,00 EUR is verschuldigd indien een technieker binnen 24 hr na oproep dient te vertrekken. Prestaties worden aangerekend met een minimum van 3,00 uren.
 16. Staking. Indien door een staking de werken niet kunnen worden uitgevoerd, zal een vergoeding van 8 u worden aangerekend.
 17. Verschuiving van een geplande opdracht. Bij verschuiving van een opdracht op minder dan 7 dagen van de aanvang van de regie-opdracht, wordt een forfaitaire schadevergoeding berekend van 10% van de ingeplande opdracht.
 18. Toegang tot de lokalen. De opdrachtgever staat er voor in dat de lokalen vlot toegankelijk is voor alle personeel en materieel van Groep DS cv zodat de werkzaamheden tijdig en deugdelijk kunnen worden verricht.
 19. Medische zorgen. De opdrachtgever geeft Groep DS cv de toestemming om gebruik te kunnen maken van de EHBO-koffer en/of medische dienst ter plaatse.
 20. Veiligheid. Alle technici die prestaties uitvoeren in opdracht van Groep DS cv zijn op de hoogte van onze standaard risicoanalyse en preventiemaatregelen. Deze zijn op uw verzoek te verkrijgen. Alle afwijkingen dienen vooraf en schriftelijk te worden vermeld.
 21. Accommodatie. De opdrachtgever voorziet altijd eet- en bureau accomodatie voor technici van Groep DS cv. Op zijn minst is een degelijke bureaustoel en werktafel met netwerkaansluiting en stroomvoorziening alsook degelijke verlichting en verluchting voorzien.
 22. Splitsbaarheid. Eventuele nietigheid of ongeldigheid van een of meerdere bepalingen van huidige voorwaarden beperkt zich tot de betreffende bepaling(en) en laat overige bepalingen van huidige voorwaarden onverlet.
 23. Einde van de overeenkomst. Groep DS cv behoudt het recht om de overeenkomst te ontbinden wanneer de opdrachtgever zijn contractuele verplichtingen niet naleeft, zonder dat dit aanleiding kan geven tot het stellen van enige eis tot schadevergoeding vanwege de opdrachtgever.
Versie: 1.1, datum: 1 Maart 2016.


Are you ready?

Are you ready to taste our top of the line services to help you realize your vision? Check us out!

Check Now